Hammock in Comfortable Place

Privacy Policy

Op deze pagina worden de modaliteiten beschreven waarop de site de persoonlijke gegevens van de gebruikers die de site bezoeken verwerkt.
Het gaat om een informatienota in overeenstemming met art. 13 del d.lg. n. 196/2003 – Richtlijnen inzake de bescherming van de persoonlijke gegevens bestemd voor wie gebruik maakt van de webdiensten van de Camping Iscrixedda voor de bescherming van de persoonlijke gegevens en toegankelijk op telematische wijze op het adres:

www.campingiscrixedda.com

wat de home page van de officiële site is.
De informatienota wordt slechts verstrekt voor de site van de Camping Iscrixedda en niet voor andere websites die eventueel door de gebruiker bezocht worden via links.
De informatienota steunt op de Aanbeveling n. 2/2001 die de Europese overheden voor de bescherming van de persoonlijke gegevens, verenigd in de Groep bepaald door art. 29 van de richtlijn n. 95/46/CE, aangenomen hebben op 17 mei 2001 teneinde een aantal minimumvereisten af te bakenen voor de verzameling van persoonlijke gegevens online en, in het bijzonder, de modaliteiten, de tijden en de aard van de informatie die verstrekt moeten worden aan de gebruikers wanneer deze zich verbinden met webpagina’s, onafhankelijk van de reden waarom ze dit doen.

De Aanbeveling en een beschrijving van de doeleinden zijn opgenomen in andere pagina’s van deze site.
De “verantwoordelijke” voor de verwerking
Na raadpleging van deze site kunnen gegevens relatief aan geïdentificeerde of identificeerbare personen verwerkt worden.
De “verantwoordelijke” voor de verwerking is Filippo Cannas: Soc. Iscrixedda S.r.l – BTW-nummer 01427750912.

Plaats van de gegevensverwerking
De verwerking verbonden met de webdiensten van deze site vinden plaats bij Aruba s.p.a. Piazza Garibaldi 8, 52010 Soci – Arezzo, en wordt verzorgd door enkel het technisch personeel van het Kantoor belast met de verwerking, of door eventuele personen waaraan occasionele onderhoudswerkzaamheden toevertrouwd worden. Hierbij gelden de algemene contractvoorwaarden van Aruba s.p.a.
Geen enkel gegeven afgeleid van de webdienst zal na de raadpleging verspreid worden.
De persoonlijke gegevens geleverd door de gebruikers die het versturen van informatiemateriaal aanvragen (bulletins, Cd-rom, newsletter, jaarverslagen, antwoorden op vragen, aktes en verordeningen, enz.) worden uitsluitend gebruikt met het oog op de dienstverlening of de uitvoering van de gevraagd prestatie en worden enkel aan derden doorgegeven wanneer dat voor voornoemd doel noodzakelijk is en in aanwezigheid van een informatienota en relatieve toestemming tot de verwerking van de gegevens (D.Lgs.196/2003) relatief aan de specifieke diensten.

Type van gegevens die verwerkt worden
Browsergegevens
De informaticasystemen en de softwareprocedures voorzien voor de werking van deze website verwerven in de loop van hun normaal gebruik een aantal persoonlijke gegevens waarvan de transmissie verbonden is met de communicatieprotocols van het Internet.

Het gaat om informatie die niet verzameld wordt om geassocieerd te worden met geïdentificeerde belanghebbenden, maar die omwille van hun aard zelf aan de hand van verwerkingen en associaties met gegevens in het bezit van derden het mogelijk kunnen maken de gebruikers te identificeren.
In deze categorie van gegevens vallen de IP-adressen of de domeinnamen van de computers gebruikt door de gebruikers die zich verbinden met de site, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde middelen, het uur van de aanvraag, de methode gebruikt om de vraag te sturen naar de server, de grootte van het bestand dat als antwoord verkregen wordt, de cijfercode die wijst op de staat van het antwoord gegeven door de server (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters relatief aan het besturingssysteem en de informaticaomgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden enkel gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de site en om de correcte werking ervan te controleren. Ze worden gewist onmiddellijk na de verwerking. De gegevens kunnen gebruikt worden voor het aantonen van verantwoordelijkheden in het geval van hypothetische informaticamisdrijven ten opzichte van de site.

Gegevens vrijwillig verstrekt door de gebruiker
Het facultatief, uitdrukkelijk en vrijwillig versturen van gegevens via elektronische post aan de adressen aangegeven in deze site houdt de daaropvolgende verwerving in van het adres van de afzender, noodzakelijk om de vragen te kunnen beantwoorden, en eventuele andere persoonlijke gegevens die hierbij opgegeven worden.
Specifieke synthese-informatie wordt geleidelijk aan opgegeven of weergegeven in de pagina’s van de site gewijd aan bepaalde diensten op aanvraag.

Cookies
De “Sito” maakt gebruik van “cookies” voor specifieke en beperkte doeleinden, m.a.w. om de raadpleging van de Site gemakkelijker te maken voor de gebruiker. De cookies zijn kleine gegevensbestanden bewaard op de harde schijf van de computer. De cookies maken geen enkel type van controle over uw computer mogelijk.
Geen enkel persoonlijk gegeven van de gebruikers wordt hier verworven door de site.
Het gebruik van de sessiecookies (worden niet blijvend bewaard op de computer van de gebruiker en verdwijnen zodra de browser afgesloten wordt) beperkt zich tot de overdracht van identificatiegegevens van de sessie (willekeurige nummers gegenereerd door de server) die nodig zijn voor een veilige en efficiënte raadpleging van de site.
De sessiecookies gebruikt in deze site maken het overbodig gebruik te maken van andere informaticatechnieken die mogelijk gevaarlijk zijn voor het vertrouwelijk karakter van de raadpleegsessie van de gebruikers en maken het niet mogelijk persoonlijke gegevens te verwerven van de gebruiker.

Het uitschakelen van de cookies kan het gebruik van de “Site” beperken en de gebruiker mogelijk niet in staat stellen alle functies en diensten ervan te benutten.

Facultatieve aard van het verlenen van de gegevens
Behalve wat de browsergegevens betreft, kan de gebruiker zelf beslissen of hij al dan niet de persoonlijke gegevens opgeeft die ingevuld worden in de aanvraagformulieren of gevraagd worden voor het versturen van de newsletter, informatiemateriaal of andere berichten.
Het niet verlenen van de gegevens kan ertoe leiden dat het gevraagde niet verkregen kan worden.
Verwerkingsmodaliteit
De persoonlijke gegevens worden verwerkt met geautomatiseerde systemen en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zelf verzameld worden.
Er worden specifieke veiligheidsmaatregelen in acht genomen om het verlies van gegevens, een onrechtmatig of verkeerd gebruik en niet geautoriseerde toegang te vermijden.

Rechten van de belanghebbenden
De personen waarop de persoonlijke gegevens betrekking hebben, hebben het recht op elk moment bevestiging van het al dan niet bestaan van deze gegevens te krijgen en de inhoud en origine ervan te kennen, de juistheid ervan na te gaan of aanvulling of aanpassing ervan te vragen, of ze te laten corrigeren (artikel 7 van het It. wetsbesluit nr. 196/2003).

Krachtens dit artikel heeft de gebruiker het recht om de onrechtmatig verwerkte gegevens te laten wissen, te laten omzetten in anonieme vorm of te blokkeren, in elk geval zich te verzetten tegen de verwerking ervan.

De aanvragen moeten gericht worden aan de Verantwoordelijke voor de Verwerking: info@campingiscrixedda.it

________________________________________
ART. 13 LGV. 196/2003 (Informatienota)
l. De geïnteresseerde of de persoon die de persoonlijke gegevens verstrekt wordt vooraf mondeling of schriftelijk op de hoogte gebracht over: a) de doeleinden en modaliteiten waarop de gegevens verwerkt worden;
b) de bindende of facultatieve aard van het verstrekken van deze gegevens;
c) de gevolgen van een eventuele weigering te antwoorden;
d) de personen of categorieën van personen waaraan de persoonlijke gegevens meegedeeld kunnen worden of die er kennis van kunnen nemen in de hoedanigheid van verantwoordelijken en in het raam van de verspreiding van de gegevens;
e) de rechten waarvan sprake is in art. 7;
f) de identificatiegegevens van de eigenaars en, indien die aangegeven is, van de vertegenwoordiger op het grondgebied van de overeenkomstig art. 5 en de verantwoordelijke. Indien de eigenaar meer verantwoordelijken aanstelde en er minstens één van opgegeven heeft, met vermelding van de site van het communicatienet of de modaliteiten waarmee de aangepaste lijst met verantwoordelijken makkelijk opgeroepen kan worden. Wanneer een verantwoordelijke aangewezen is voor de mededeling aan de geïnteresseerde in geval van de uitoefening van de rechten waarvan sprake is in art. 7, wordt de naam van die verantwoordelijke vermeld.
2. De informatienota waarvan sprake is in het eerste lid bevat ook de elementen voorzien door specifieke bepalingen in dit reglement en bevat mogelijk niet alle elementen die reeds gekend zijn door de persoon die de gegevens verstrekt of waarvan de kennis de concrete uitvoering vanwege een openbare subject van inspecties en controles met het oog op de verdediging van de Staat, of preventie, onderzoeken of beperken van strafbare feiten in de weg kan staan.
3. De garant kan op eigen initiatief vereenvoudigde manieren vinden voor het verstrekken van de informatie, bijvoorbeeld, dankzij telefonische assistentie en informatie aan het publiek.
4. Als de persoonlijke gegevens niet verworven zijn bij de betrokkene, wordt de informatienota waarvan sprake is bij lid 1 met de categorieën van behandelde gegevens, door de betrokkene gedateerd op het moment van de registratie van de gegevens of, indien ze meegedeeld worden, te laatste na de eerste mededeling.
5. De beschikking waarvan sprake is bij lid 4 is niet van toepassing wanneer:
a)de gegevens verwerkt worden op basis van een plicht opgelegd door de wet, een reglement of een gemeenschapsnorm;
b)de gegevens verwerkt worden met het oog op de defensieve onderzoeken vermeld bij 1. 7 december 2000 n. 397 of, in elk geval, om in een rechtszaak een recht te laten gelden en te verdedigen, op voorwaarde dat de gegevens uitsluitend voor dit doeleind gebruikt zijn en gedurende de periode die hier strikt gezien voor nodig is.
c)de informatienota voor de betrokkene het gebruik inhoudt van middelen die door de garant, mits het voorschrijven van eventuele gepaste maatregelen, duidelijk niet in verhouding staan tot het beschermde recht of, in zijn ogen, onmogelijk zijn.

________________________________________

ART. 7 D.LGV. 196/2003 (Recht op toegang tot de persoonlijke gegevens en andere rechten)
l. De betrokkene heeft het recht bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van gegevens die hem aanbelangen, ook al zijn die nog niet geregistreerd, en op hun communicatie op duidelijke wijze.
2. De betrokkene heeft het recht op indicatie van:
a) de oorsprong van de persoonlijke gegevens;
b) de doelstellingen en de modaliteiten van de verwerking;
c) de toegepaste logica wanneer de verwerking uitgevoerd wordt met de hulp van elektronische systemen;
d) de identificatiegegevens van de eigenaar, de verantwoordelijken en de aangestelde vertegenwoordiger, volgens art. 5, lid 2;
e) de subjecten van de categorieën van subjecten waaraan de persoonlijke gegevens meegedeeld kunnen worden of die ter kennis kunnen komen van de persoonlijke gegevens in de hoedanigheid van aangestelde vertegenwoordiger op het grondgebied van hun verantwoordelijke of aangestelden.
3. De betrokkene heeft het recht op:
a) de aanpassing, correctie of eventueel aanvulling van de gegevens;
b) het wissen, de omzetting in anonieme vorm of het blokkeren van de gegevens die niet volgens de wet verwerkt zijn, inclusief de gegevens die niet bewaard hoeven te worden met het oog op de doeleinden waarvoor de gegevens aanvankelijk ingezameld en verwerkt zijn;
c) de verklaring dat de handelingen vermeld bij de letters a) en b) ook inhoudelijk ter kennis gebracht zijn van degenen aan wie de gegevens meegedeeld of verspreid zijn, behalve wanneer dit onmogelijk blijkt te zijn of het gebruik inhoudt van middelen die duidelijk niet in verhouding staan tot het recht dat men wilt vrijwaren.
4. De betrokkene heeft het recht zich deels of geheel te verzetten:
a) om rechtmatige redenen tegen de verwerking van de eigen persoonlijke gegevens, ofschoon pertinent met de doelstelling van de inzameling;
b) tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens die hem aanbelangen voor het verzenden van reclamemateriaal of direct marketing of om marktonderzoeken te leiden of voor commerciële communicaties.